Preloader

Institut pro politiku a společnost: Domácí násilí na ženách

Zde se můžete podívat na záznam debaty Institutu pro politiku a společnost o domácím násilí na ženách k Mezinárodnímu dni žen.

Zdá se, že téma násilí páchaného na ženách získává ve veřejných debatách stále více prostoru. Je to zřejmě proto, že v období pandemie, lockdownu a izolace jednotlivých rodin došlo k výraznému růstu případů domácího násilí, přičemž až kolem 90 % těchto obětí tvoří ženy.

Jedním z prostředků jak předcházet a zabraňovat násilí na ženách v celoevropském měřítku je například ratifikace Úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu, známému pod názvem Istanbulská úmluva. Přestože již byla Evropskou unií podepsána, její přijetí nadále blokují některé členské státy včetně Česka či Slovenska. Nelze říci, že by bylo možné jednoduše vytvořit profil násilníka ani oběti, přičemž tento fakt ještě více komplikuje situaci v tom smyslu, že je velmi obtížné identifikovat a následně poskytnout pomoc osobám, které takovému násilí čelí. Proto je klíčové, abychom byli ke svému okolí všímaví a nápomocní vůči dotčeným osobám.

Jak lze zabránit domácímu násilí, resp. jak zmírnit jeho rozsah? Jaké jsou hlavní důvody nepodepsání Istanbulské úmluvy v ČR? Jaká je role poradenských center a neziskových organizací v procesu psychické podpory oběti domácího násilí? Jsou náležité tresty pro agresory dostačující?

Řečníci:

Zuzana Holá, ředitelka, Nadace Vodafone Česká republika,

Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády České republiky,

Blanka Nyklová, socioložka, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; výzkumná pracovnice, NKC – gender a věda,

Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko,

Branislava Marvánová Vargová, vedoucí, Informační a poradenské centrum ROSA.
Moderátorkou akce je Lucie Hrdá, advokátka, odbornice na domácí a sexualizované násilí.


Vážení sledující, 

v návaznosti na včerejší debatu Vám za posíláme kontakty, na které se můžete obrátit o pomoc ❤

Aplikace Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí a Akademie proti domácímu násilí pro zaměstnavatele.
▪️Kontaktní osobou je paní Zuzana Holá
▪️Nadace Vodafone Česká republika
▪️[email protected]

Můžete se také obracet na informační a poradenské centrum ROSA
▪️www.rosacentrum.cz
▪️tel. 800 60 50 80
▪️[email protected]


Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly